1398/11/29 سه‌شنبه حذف و اضافه نیمسال دوم 99-98 دانشگاه پیام نور از تاریخ 26 بهمن ماه 98 آغاز شده است و تا تاریخ 7 اسفند ماه 98 ادامه خواهد داشت آغاز مهلت حذف و اضافه نیمسال دوم دانشگاه پیام نورحذف و اضافه نیمسال دوم 99-98 دانشگاه پیام نور از تاریخ 26 بهمن ماه 98 آغاز شده است و تا تاریخ 7 اسفند ماه 98 ادامه خواهد داشت

آغاز مهلت حذف و اضافه نیمسال دوم دانشگاه پیام نور

حذف و اضافه نیمسال دوم 99-98 دانشگاه پیام نور از تاریخ 26 بهمن ماه 98 آغاز شده است و تا تاریخ 7 اسفند ماه 98 ادامه خواهد داشت.

دانشجویان عزیز با مراجعه به سامانه گلستان به نشانی reg.pnu.ac.ir نسبت به حذف و اضافه یا انتخاب واحد دروس خود اقدام کنند

 
امتیاز دهی