<br type="_moz" />

1398/11/29 سه‌شنبه قرارداد بیمه حوادث دانشجویی دانشگاه پیام نور و بیمه تجارت نو در سال تحصیلی 99-1398 (مشتمل بر شرایط و نحوه پرداخت خسارت حوادث به دانشجویان)
🔴 قرارداد بیمه حوادث دانشجویی دانشگاه پیام نور و بیمه تجارت نو در سال تحصیلی 99-1398 (مشتمل بر شرایط و نحوه پرداخت خسارت حوادث به دانشجویان)

🔵⚪️🔵 توجه: این قرارداد، حوادث تمام اوقات زندگی (24 ساعت) دانشجویان دانشگاه پیام نور را در محیط دانشگاه و خارج از آن از تاریخ 30 آبان 98 تا 30 آبان 99 شامل می شود.

🔶حق بیمه کلیه دانشجویان از طرف دانشگاه پرداخت شده است.
 
 
امتیاز دهی