1392/6/26 سه‌شنبه
تقويم دانشگاهي سال تحصيلي 93-92

تقويم آموزشي نيمسال اول سال تحصيلي 93-92
دانشگاه پيام نور
نيمسال اول (ترم پاييز)
رديف
موضوع
تاريخ
شروع
پايان
1
ارائه درخواست دانشجو و ثبت تغيير رشته، تغيير گرايش و انتقال
7/5/92
14/6/92
2
ثبت دروس معادل سازي شده
2/6/92
14/6/92
3
ارائه درخواست مهمان (دائم و موقت) شدن دانشجويان و تاييد توسط مركز مبدا و مقصد
7/5/92
14/6/92
4
ارائه دروس (كلاس) درسيستم براي مراكز
22/4/92
3/5/92
5
تعريف اساتيد براي دروس در سيستم
22/4/92
3/5/92
6
بار گذاري مدارك تحصيلي مدرسين مدعو
22/4//92
1/6/92
7
ثبت نام و انتخاب واحد
7/6/92
15/6/92
8
زمان درخواست وام
از زمان شروع ثبت نام تا پايان ثبت نام
9
انتخاب و ثبت نمره معرفي به استاد مقطع كارشناسي
18/6/92
30/6/92
10
زمان كلاسهاي رفع اشكال گروهي
16/6/92
28/9/92
11
ثبت نام و انتخاب واحد وروديهاي جديد كارشناسي و كارشناسي ارشد رسمي
30/6/92
5/7/92
12
درخواست معادلسازي دروس ورودي هاي جديد كارشناسي و كارشناسي ارشد رسمي
30/6/92
5/7/92
13
تشكيل پرونده فيزيكي دانشجويان جديدالورود
13/7/92
13/8/92
14
زمان كلاسهاي رفع اشكال گروهي وروديهاي جديد
6/7/92
28/9/92
15
حذف و اضافه
8/7/92
16/7/92
16
انتخاب و ثبت نمره معرفي به استاد مقطع كارشناسي
4/8/92
11/8/92
17
اتمام زمان اصلاح نمره و درس
18/9/92
18
حذف اضطراري
13/9/92
19/9/92
19
تعيين مركز محل آزمون مقطع كارشناسي ارشد
10/9/92
18/9/92
20
تعيين مركز محل آزمون كارشناسي (مهمان اضطراري)
10/9/92
18/9/92
21
اتمام زمان ثبت دروس معادلسازي شده
18/9/92
22
دريافت فايل اطلاعات آزموني (NP )
20/9/92
23
پايان ثبت نمره ميان ترم كارشناسي
29/9/92
24
پايان ثبت نمره ميان ترم كارشناسي ارشد
30/10/92
25
دريافت زمان كارت آزمون توسط دانشجو
26/9/92
26/10/92
 
ادامه نيمسال اول (ترم پاييز)
رديف
موضوع
تاريخ
شروع
پايان
26
انتخاب و ثبت نمره معرفي به استاد مقطع كارشناسي
10/9/92
18/9/92
27
* زمان  امتحانات
30/9/92
26/10/92
28
قرائت پاسخنامه
30/9/92
28/10/92
29
ثبت نمرات تشريحي كارشناسي
30/9/92
5/11/92
30
حداكثر زمان ارائه جواب نسبت به تجديد نظرها توسط بانك سوال
10/11/92
31
اتمام زمان تاييد حق التدريس توسط اساتيد
15/10/92
32
تاييد حق التدريس اساتيد توسط مراكز و واحدها
20/10/92
30/10/92
33
تاييد حق التدريس اساتيد توسط استان
1/11/92
10/11/92
 
 
            *استانها و مراكز مجري دكتري لازم است برنامه امتحانات دوره دكتريرا در حدفاصل زمان اعلام شده
 تنظيم نمايند.
 
          حداكثر زمان درخواست تجديد نظر به سؤالات و نتايج آزمون : براي دروس چند گزينه اي 72 ساعت
 بعد از امتحان و مدت آن تا 5 روز پس از اعلام نمره مي باشد و حداكثر زمان درخواست تجديد نظر به سوالات تشريحي
 هر عنوان درسي 3 تا 7 روز پس از برگزاري امتحان هر عنوان درسي مي­باشد.
            حداكثر زمان درخواست تجديد نظر به نمرات تشريحي يك هفته پس از اعلام نمرات هر درس.
 
نيمسال دوم (ترم بهار)
رديف
موضوع
تاريخ
شروع
پايان
1
ارائه درخواست دانشجو و ثبت تغيير رشته، تغيير گرايش و انتقال
15/9/92
15/10/92
2
ارائه درخواست مهمان (موقت، دائم) شدن دانشجويان و تاييد توسط مركز مبدا و مقصد
15/9/92
15/10/92
3
ارائه دروس (كلاس) درسيستم براي مراكز
15/10/92
25/10/92
4
تعريف اساتيد براي دروس در سيستم
15/10/92
25/10/92
5
بار گذاري مدارك تحصيلي مدرسين مدعو
15/10/92
1/11/92
6
ثبت نام و انتخاب واحد
27/10/92
4/11/92
 
 
 
ادامه نيمسال دوم (ترم بهار)
رديف
موضوع
تاريخ
شروع
پايان
7
زمان درخواست وام
از زمان شروع ثبت نام تا پايان ثبت نام
8
انتخاب و ثبت نمره معرفي به استاد مقطع كارشناسي
23/11/92
30/11/92
9
زمان كلاسهاي رفع اشكال گروهي
5/11/92
8/3/93
10
ثبت نام و انتخاب واحد رشته هاي نيمه متمركز
متناسب با اعلام نتايج سازمان سنجش
11
ثبت نام و انتخاب واحد وروديهاي بهمن ماه كارشناسي بر اساس سوابق و كارشناسي ارشد فراگير
متناسب با اعلام نتايج سازمان سنجش
12
درخواست معادلسازي دروس ورودي هاي جديد
5/11/92
30/11/92
13
تشكيل پرونده فيزيكي دانشجويان جديدالورود
1/12/92
28/12/92
14
زمان كلاسهاي رفع اشكال گروهي وروديهاي بهمن ماه
19/11/92
8/3/93
15
حذف و اضافه
26/11/92
5/12/92
16
اتمام زمان اصلاح نمره و درس
29/2/93
17
حذف اضطراري
20/2/93
29/2/93
18
تعيين مركز محل آزمون مقطع كارشناسي ارشد
20/2/93
29/2/93
19
تعيين مركز محل آزمون كارشناسي (مهمان اضطراري)
20/2/93
29/2/93
20
اتمام زمان ثبت دروس معادلسازي شده
29/2/93
21
دريافت فايل اطلاعات آزموني (NP )
1/3/93
22
پايان ثبت نمره ميان ترم كارشناسي
9/3/93
23
پايان ثبت نمره ميان ترم كارشناسي ارشد
10/4/93
24
دريافت زمان كارت آزمون توسط دانشجو
6/3/93
5/4/93
25
انتخاب و ثبت نمره معرفي به استاد مقطع كارشناسي
20/2/93
30/2/93
26
* زمان امتحانات
10/3/93
5/4/93
27
قرائت پاسخنامه
10/3/93
7/4/93
28
ثبت نمرات تشريحي كارشناسي
10/3/93
15/4/93
29
حداكثر زمان ارائه جواب نسبت به تجديد نظرها توسط بانك سوال
20/4/93
30
اتمام زمان تاييد حق التدريس توسط اساتيد
25/3/93
 
ادامه نيمسال دوم (ترم بهار)
رديف
موضوع
تاريخ
شروع
پايان
31
تاييد حق التدريس اساتيد توسط مراكز و واحدها
26/3/93
5/4/93
32
تاييد حق التدريس اساتيد توسط استان
6/4/92
16/4/92
 
          * استانها و مراكز مجري دكتري لازم است برنامه امتحانات دوره دكتري را در حدفاصل زمان اعلام شده تنظيم
 نمايند.
             حداكثر زمان درخواست تجديد نظر به سؤالات و نتايج آزمون : براي دروس چند گزينه اي 72
ساعت بعد از امتحان و مدت آن تا 5 روز پس از اعلام نمره مي باشد و حداكثر زمان درخواست تجديد نظر به سوالات
 تشريحي هر عنوان درسي 3 تا 10 روز پس از برگزاري امتحان هر عنوان درسي مي­باشد.
             حداكثر زمان درخواست تجديد نظر به نمرات تشريحي يك هفته پس از اعلام نمرات هر درس.
 
ترم تابستان (در صورت تصويب ارائه)
رديف
موضوع
تاريخ
شروع
پايان
1
ارائه درخواست مهمان شدن دانشجويان و تاييد توسط مركز مبدا و مقصد
6/4/93
18/4/93
2
ارائه دروس براي مراكز
7/4/93
12/4/93
3
ثبت نام و انتخاب واحد
14/4/93
22/4/93
4
انتخاب و ثبت نمره معرفي به استاد مقطع كارشناسي
6/4/93
5/5/93
5
دريافت فايل اطلاعات آزموني (NP )
8/5/93
6
دريافت زمان كارت آزمون توسط دانشجو
13/5/93
29/5/93
7
شروع امتحانات
18/5/93
29/5/93
8
قرائت پاسخنامه
18/5/93
31/5/93
10
ثبت نمرات تشريحي كارشناسي
18/5/93
10/6/93
11
حداكثر زمان ارائه جواب نسبت به تجديد نظرها توسط بانك سوال
24/6/93
13
تاييد حق التدريس اساتيد توسط مراكز و واحدها
11/7/93
18/7/93
14
تاييد حق التدريس اساتيد توسط استان
19/7/93
25/7/93
حداكثر زمان درخواست تجديد نظر به سؤالات و نتايج آزمون : براي دروس چند گزينه اي 72 ساعت بعد
 از امتحان و مدت آن تا 5 روز پس از اعلام نمره مي باشد و حداكثر زمان درخواست تجديد نظر به سوالات تشريحي
 هر عنوان درسي 3 تا 10 روز پس از برگزاري امتحان هر عنوان درسي مي­باشد.
حداكثر زمان درخواست تجديد نظر به نمرات تشريحي يك هفته پس از اعلام نمرات هر درس.

جهت دانلود فايل pdf اينجا را كليك نماييد.