1392/6/26 سه‌شنبه

لیست مدارک مورد نیاز جهت فارغ التحصیلی


1- تصویر تمام صفحات شناسنامه ( 1 سری)

2- تصویر کارت ملی پشت و رو جداگانه ( 1 سری)

3- تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت (دانشجویانی که از معافیت تحصیلی استفاده نموده اند باید پس از دریافت معرفی نامه از دانشگاه با مراجعه به حوزه نظام وظیفه برگ اعزام به خدمت (برگ سبز) اخذ و به منظور تکمیل پرونده به امور فارغ التحصیلی تحویل نمایند)

4- شش قطعه عکس 4*3 پشت نویسی شده

توضیح : عکسها به صورت تمام رخ با زمینه سفید و برای خانمها با رعایت حجاب کامل اسلامی

5- تصویر گواهینامه پایان تحصیلات دوره متوسطه ( 1 سری)

6- تصویر گواهینامه پایان دوره پیش دانشگاهی ( 1 سری)

7- اصل تاییدیه پیش دانشگاهی

8- اصل کارت دانشجویی

9- تحویل اصل فیش های واریزی هر نیمسال تحصیلی

10-  فیش واریزی 600000ریالی (شصت هزار تومانی )،واریز از طریق سیستم گلستان
 
11- اصل مدرک متوسطه، پیش دانشگاهی،شناسنامه، کارت نظام وظیفه و کارت ملی جهت رویت و تاییدکردن برابر اصل